PiotrusPan.info

Społecznościowe

        


          
 

Warto przeczytac...

Nasza kadra

"W dzieciństwie nie wiele zależy od nas samych wiele zaś od tych, którzy są z nami" B. Rocławski

Piotruś Pan, przedszkole niepubliczne, ochota, warszawa, kadra  Piotruś Pan, przedszkole niepubliczne, ochota, warszawa, kadra

 Okres przedszkolny to dla dziecka czas wielu przeżyć. Poznaje ono świat, uczy się współżycia w grupie, stawia pierwsze samodzielne kroki w przedszkolnej społeczności. Nowym doświadczeniom zawsze towarzyszą emocje-czasem jest to radość, innym razem smutek i rozczarowanie. Dzieciom potrzebne jest poczucie bezpieczeństwa, które wiąże z rodzinnym domem i bliskimi osobami. Dlatego też wszystkie „ciocie” dążą do tego, aby przedszkole było dla dzieci przyjazne, aby mogły się w nim czuć jak w swoim rodzinnym domu, aby poczuły się w pełni akceptowane, bezpieczne i kochane.

Kadra pedagogiczna przedszkola „Piotruś Pan” to zespół młodych, wykształconych, wrażliwych i kreatywnych nauczycieli. Panie nazywane przez dzieci 'ciociami', w swojej pracy tworząc ciepłą i przyjazną atmosferę budują ciekawe sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, dzięki którym odnajdują drogę do każdego dziecka, pobudzają jego zainteresowania i możliwości intelektualne.

Organizując zajęcia dążą do tego, by maluszki miały możliwość wszechstronnego rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego, zgodnego z ich indywidualnymi możliwościami. Indywidualne podejście do każdego z dzieci pozwala wychowawcom uwzględniać ich potrzeby i zainteresowania. Kontakt z dziećmi sprawia, że udziela im się ich optymizm i radość życia.

 

 ,,Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.”

                                                                  Janusz Korczak

 

Cele i zadania

Misją naszego przedszkola jest :

... dać Dziecku całe powietrze, słońce,                                                                                                               całą życzliwość, jaka mu się należy,                                                                                                                niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.

                                                                       Janusz Korczak

 

Nasze przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym. 

Główne cele jakie sobie stawiamy to przede wszystkim:

 

 • Wspomagać dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtować czynności intelektualne potrzebne im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
 • Budować taki system wartości, w tym wychowywać dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe
 • Kształtować u dzieci odporność emocjonalną konieczną do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach
 • Rozwijać umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 • Stwarzać warunki sprzyjające zgodnej i wspólnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 • Dbać o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci. Zachęcać je do uczestniczenia w zabawach i grach sportowych, utrwalać nawyki higieniczne, kształtować prawidłową postawę ciała
 • Budować dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijać w dzieciach umiejętność prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 • Wprowadzać dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijać umiejętność wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
 • Kształtować u dzieci poczucie przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej
 • Wspierać u dzieci ich ciekawość, aktywność i samodzielność, kształtować te wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

 

Założenia programowe realizowane są w przyjaznej dziecku atmosferze. Nauczyciele wykorzystują wiedzę psychologiczno - pedagogiczną opartą na koncepcjach znanych psychologów i pedagogów m.in. T. Gordona, A. Faber, E. Mazlish, W. Sherborne, B. Rocławski, M. Bogdanowicz i inni.

Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, zabawą na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi.

Plan dnia

 

 7.30-8.15  schodzenie się dzieci do przedszkola; zabawy w kole pod kierunkiem nauczyciela
 8.15-8.50  zabawy dzieci w kącikach zabaw; praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem
 8.50-9.00  przygotowanie do śniadania; śniadanie
 9.30-10.35  zajęcia i czynności objęte tematyką planów dziennych; zajęcia dydaktyczne, plastyczne, teatralne, doświadczalne, język angielski itp.
 10.35-11.30  zabawy dzieci na świeżym powietrzu
 11.30-12.00  przygotowanie do obiadu; obiad
 12.30-14.00  odpoczynek poobiedni; słuchanie bajek itp.
 14.00-14.30   zajęcia w grupach (utrwalenie wiadomości z przeprowadzonych przez nauczyciela zajęć)
 14.30-15.15  przygotowanie do podwieczorku; podwieczorek
 15.15-18.00  rozchodzenie się dzieci; zabawy indywidualne i grupowe pod kierunkiem nauczyciela

 W naszym przedszkolu nie zmuszamy dzieci do spania.

 Dzieci odpoczywają słuchając muzyki relaksacyjnej oraz bajek czytanych przez nauczycielki.

Zajęcia

Dzieci w naszym przedszkolu korzystają z następujących zajęć:

 • język angielski (4 x w tygodniu dla 4,5 i 6-latków,  3 x w tygodniu dla 2 i 3-latków)
 • rytmika z elementami tańca (2 x w tygodniu), muzyka mocno wpływa na każdego człowieka, a najintensywniej na dzieci, dlatego tak ważne jest, aby miały z nią kontakt od lat najmłodszych. Zajęcia prowadzone według metody Emila Jaques – Dalcroze’a i Carla Orffa pozwalają przedszkolakom doświadczyć i poznać tajniki muzycznego świata poprzez zabawę, taniec, grę na instrumentach oraz śpiewanie piosenek.
 • zajęcia plastyczno –techniczne (2 x w tygodniu)  rozwijające w dziecku zdolności twórcze i ekspresyjne oraz zmysł krytyczny i wrażliwość
 • zajęcia teatralne z elementami pantonimy (1 x w tygodniu), teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji.
 • zajęcia taneczne (1 x w tygodniu), zajęcia taneczne to odpowiedź na jedną z ulubionych form zabawy dzieci – ruch przy muzyce. W programie nauka choreografii, którą dzieci reprezentują podczas różnych imprez okolicznościowych,
 • zajęcia doświadczalne (1x w tygodniu), zajęcia realizowane są za pomocą metod aktywizujących i praktycznego działania. Dominują w nich doświadczenia i eksperymenty oraz obserwacje.
 • gimnastyka z elementami gimnastyki korekcyjnej (2 x w tygodniu), dzieci w wieku przedszkolnym, powinny mieć zapewnioną wszechstronną, zgodną z potrzebami rozwojowymi aktywność ruchową. Podstawowym celem proponowanych zabaw i ćwiczeń jest przeciwdziałanie powstawaniu oraz pogłębianiu się wad postawy ciała.
 • zajęcia matematyczne ( codziennie), już od najmłodszych lat dzieci powinny mieć dużą bazę doświadczeń, które umożliwią mu nie tylko polubienie matematyki ale także jej zrozumienie. Na zajęcia wprowadzany jest ruch, dużo zabaw logicznych oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania zależności.
 • gimnastyka umysłu (1x w tygodniu dla 4,5 i 6-latków), zajęcia prowadzone metodą  Paula Dennisona- to program rozwoju ruchowego, ukierunkowany na łatwe uczenie się dzieci i na stymulowanie ich rozwoju. To także program aktywizacji układu nerwowego i uwalniania od stresu. Zaletą tej metody jest to, iż jej stosowanie wcale nie jest ani praco-, ani czasochłonne. Dzięki ćwiczeniom jesteśmy pewniejsi siebie , łatwiej wyrażamy potrzeby, szybciej i skuteczniej uczymy się . Z radością przyjmujemy informacje i dokonujemy właściwych wyborów.

 

Powyższe zajęcia są wliczone w koszt przedszkola.

Przedszkole współpracuje z logopedą i psychologiem.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci, w naszym przedszkolu odbywają się również zajęcia dodatkowe:

 • sztuki walki, trening ju-jitsu to nie tylko wspaniała zabawa, ale również odpowiedź na wszelkiego rodzaju naturalne ograniczenia, które posiada większosć dzieci w wieku przedszkolnym: problemy z koordynacją ruchową, lęki, nieśmiałość, brak zdecydowania, wyrabia w dzieciach umiejętność współdziałania i współzawodnictwa, buduje wiarę we własne możliwości

 • szachy, to królewska gra rozwijająca umysł dziecka, która uczy logicznego i przestrzennego myślenia, sportowego współzawodnictwa na zasadach fair-play, cierpliwości, przewidywania, koncentracji, skupienia i wyciszenia, trenuje pamięć, kształtuje zmysł kombinacyjny. Zajęcia są nie tylko nauką, ale również wspaniałą intelektualną zabawą.

 • ceramika, zajęcia na których bezkształtne kawałki gliny ożywają jako smoki, dinozaury, psy lub koty. Zgniatanie, ugniatanie i wałkowanie gliny zaspokaja naturalną potrzebę dziecka, przygotowuje w ten sposób rękę do nauki pisania. Znakomicie stymuluje i rozwija układ nerwowy. Rozwija wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, a poza tym, a może przede wszystkim jest wspaniałą zabawą i sprawia dzieciom autentyczną frajdę! W krótkim czasie dzieci zostają prawdziwymi ekspertami w dziedzinie garncarstwa.

 • balet klasyczny jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju osobowości. Program nauki tańca baletowego zakłada opanowanie minimalnej techniki tańca klasycznego oraz zdobycie umiejętności wykonania tańca w formie artystycznej. Wybranie odpowiedniego zestawu ćwiczeń pomoże w uzyskaniu prawidłowej pozycji całego ciała, uzyskaniu i utrzymaniu profesjonalnego wykręcenia nóg, tak zwane en dehors, zwiększeniu rozwartości. Ćwiczenia zwiększą sprawność ruchową i fizyczną, zwiększają takie cechy jak szybkość, siłę, zwinność a przede wszystkim równowagę, lekkość i płynność, świadomość ruchów, swobodę i koordynację.

 • zajęcia sportowe, poprzez proponowanie na zajęciach sportowych ciekawych form aktywności ruchowej, takich jak np. zabawy z elementami rywalizacji, gry i konkurencje sportowe, wyścigi, pragniemy: wprowadzać dzieci w świat różnorodnych doświadczeń ruchowych, pielęgnować i podtrzymywać naturalną formę ruchu, rozwijać w jeszcze większym stopniu ich umiejętności ruchowe, rozbudzać w nich zamiłowanie do wszelkiego rodzaju ruchu i sportu oraz wspierać ich rozwój osobowości.

 • misz-masz, to zajęcia które udowodnią, że każde dziecko ma potencjał twórczy! Trochę włóczki, garść guzików, muszle kolorowe. Zamierzamy wykorzystać wszystkie techniki jakie przyjdą nam do głowy - a raczej do głowy małym pociechom,

 • zajęcia z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, znamy swoje części ciała i wiemy jak każda z nich działa. Bezpiecznie się czujemy, gdy otaczającą przestrzeń poznajemy. Wiemy jak używać siły i nie robić krzywdy innym. Umiemy się kimś zaopiekować nie tylko wtedy gdy będzie chorować. Wzbudzamy w innych zaufanie bierzemy odpowiedzialność za swoje działanie. Wspólnie bawić się umiemy innym dobry przykład dajemy. Chętne dzieci na zajęcia zapraszamy, gdyż nudzić się na nich zamiaru nie mamy.

Jesteśmy otwarci na propozycję Rodziców dotyczącą zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu

POWYŻSZE ZAJĘCIA SĄ PŁATNE PRZEZ RODZICÓW.
 

SubcategoriesNiewiele trzy- i czterolatków z radością przestępuje próg przedszkola. Muszą oswoić się z tym, że będą spędzały kilka godzin dziennie poza domem. Może to naruszyć ich dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa.


Read more ...

top: top1 top2: treci: tresci 2 tresci 3