PiotrusPan.info

Społecznościowe

        


          
 

Warto przeczytac...

Cele i zadania

Misją naszego przedszkola jest :

... dać Dziecku całe powietrze, słońce,                                                                                                               całą życzliwość, jaka mu się należy,                                                                                                                niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.

                                                                       Janusz Korczak

 

Nasze przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym. 

Główne cele jakie sobie stawiamy to przede wszystkim:

 

  • Wspomagać dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtować czynności intelektualne potrzebne im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
  • Budować taki system wartości, w tym wychowywać dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe
  • Kształtować u dzieci odporność emocjonalną konieczną do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach
  • Rozwijać umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
  • Stwarzać warunki sprzyjające zgodnej i wspólnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
  • Dbać o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci. Zachęcać je do uczestniczenia w zabawach i grach sportowych, utrwalać nawyki higieniczne, kształtować prawidłową postawę ciała
  • Budować dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijać w dzieciach umiejętność prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
  • Wprowadzać dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijać umiejętność wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
  • Kształtować u dzieci poczucie przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej
  • Wspierać u dzieci ich ciekawość, aktywność i samodzielność, kształtować te wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

 

Założenia programowe realizowane są w przyjaznej dziecku atmosferze. Nauczyciele wykorzystują wiedzę psychologiczno - pedagogiczną opartą na koncepcjach znanych psychologów i pedagogów m.in. T. Gordona, A. Faber, E. Mazlish, W. Sherborne, B. Rocławski, M. Bogdanowicz i inni.

Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, zabawą na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi.Kadra pedagogiczna przedszkola 'Piotruś Pan' to zespół młodych, wykształconych, wrażliwych i kreatywnych nauczycieli. Panie nazywane przez dzieci 'ciociami', w swojej pracy tworząc ciepłą i przyjazną atmosferę budują ciekawe sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, dzięki którym odnajdują drogę do każdego dziecka, pobudzają jego zainteresowania i możliwości intelektualne.

Read more ...

top: top1 top2: treci: tresci 2 tresci 3